ďMeerjarenplanning.Ē

 

1.    Algemeen.

De belangrijkste taak van de Vereniging van Eigenaars is het (doen) onderhouden van de gemeenschappelijke delen en zaken van het appartementengebouw Alexanderstaete.

Tijdig onderhoud plegen is raadzaam: bouwonderdelen gaan langer mee en gevolgschade wordt voorkomen (en dus ook minder kosten). Het accent bij onderhoud ligt op duurzaamheid. Een goed onderhouden gebouw en een solide financiŽle situatie zijn van invloed op de waarde van de appartementen.

 

2.    Gemeenschappelijke gedeelten of zaken, cfm art 9 van de splitsingsakte, zijn:

a.    Funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte met de ondergrond, het ruwe metselwerk evenals de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen met glas, deuren in de buitengevel, dan wel tussen de gemeenschappelijke delen, of de scheiding tussen gemeenschappelijk en privť, balkonconstructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen en hellingbanen evenals hek en traliewerk.

b.    Technische installaties, met bijbehorende leidingen m.n. voor luchtbehandeling, vuilafvoer, hemelwaterafvoer, met de riolering, voor gas en water en verder de elektriciteit- en telefoonleidingen, de bliksembeveiliging, de liften, de alarminstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners.

 

3.    Onderhoud aan het Privť-gedeelte cfm art 17 van de splitsingsakte.

Voor het onderhoud van privť-gedeelte in het appartementengebouw zijn de eigenaars zelf verantwoordelijk. Dit onderhoud betreft:

a.    schilderwerk, behang, en tegelwerk, onderhoud aan plafonds, afwerklagen van vloeren en balkons (ook de kopse kanten), van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk).

b.    Schoonmaken en ontstoppen van hetsanitair en leidingen, schilderwerk van radiatoren, reparatie en vervanging van de privť brievenbus, alsmede onderhoud aan en vernieuwen van de CV installatie.

 

4.    Veiligheid in en rond het gebouw.

De VVE moet ook zorgen voor veiligheid in en om het gebouw. Goed hang- en sluitwerk alsmede sleuteldiscipline zijn daarom van belang. Daarnaast is goede verlichting van de gemeenschappelijke ruimten raadzaam. Noodverlichting, vluchtwegen, sleutelregeling vereisen een adequate regeling.

 

5.    Het onderhoudsplan.

Onderhoud kan worden gesplitst in jaarlijks onderhoud en groot onderhoud.

a.    Jaarlijks onderhoud is gericht op het herstel van onvoorziene, opgetreden gebreken, storingen en/of schade aan het appartementengebouw en de technische installaties, met als doel die storing of schade op te heffen en het kwaliteitsverlies te herstellen. Hier vallen ook de onderhoudscontracten onder voor schoonmaken, ramen wassen, onderhoud aan de mechanische luchtafzuigingsinstallatie, etc.

b.    Groot onderhoud is een verzamelwoord voor ingrijpende werkzaamheden om het appartementengebouw en de technische installaties in stand te houden. Voor deze werkzaamheden is door de VVE Alexanderstaeteeen meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Het onderhoud kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed. Bij volledige uitbesteding kan een bouwtechnische rapport de basis zijn voor de offertes. Er worden altijd meerdere contractpartijen verzocht een offerte uit te brengen.

Groot onderhoud is te onderscheiden van renovatie.

 

6.    FinanciŽle planning en verantwoording.

De financiŽle planning is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning.

Door te reserveren voor groot onderhoud worden de lasten gelijkmatig over de jaren heen verdeeld. Geld hiervoor wordt gereserveerd via het maandelijkse bedrag dat de eigenaars betalen als voorschot op de onderhoudskosten, ook wel servicekosten genaamd.

a. Het financiŽle plan

Er zijn twee plannen m.b.t. de financiŽle situatie van de VVE : ťťn voor de korte termijn (tot ťťn jaar) en ťťn voor de lange termijn (over ca tien jaar). In het financiŽle plan worden de inkomsten en uitgaven over de jaren heen op elkaar afgestemd.

Het plan voor de korte termijn is gericht op het komende boekjaar en is in feite de begroting.

Bij de lange termijnplanning is de ontwikkeling van de onderhoudsreserve van belang.

b. De financiŽle verantwoording

Het bestuur legt eens per jaar financiŽle verantwoording af aan de eigenaars door het overleggen van een jaarrekening. Deze bestaat uit de exploitatierekening, de balans, het overzicht voorzieningen en een toelichting op deze stukken.

Zodra de vergadering van eigenaars akkoord is met de jaarrekening, neemt de vergadering de financiŽle verantwoordelijkheid over het afgesloten boekjaar van het bestuur over.

Het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van dťcharge aan het bestuur zijn twee aparte agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering.