De VVE

 

1.      Inleiding.

Het appartementengebouw Alexanderstaete dateert uit 1987, is gelegen aan de Brinklaan en grenst aan het Prinses Amaliapark.

Het gebouw bevat 33 appartementen met 33 bergingen en 33 parkeergelegenheden.

Hoewel het één gebouw betreft, zijn er toch twee entreehallen en twee liften. Er is geen galerij, wel zijn er twee trappenhuizen.

 

2.      Organisatie.

a.    Bestuur en beheer.

Het bestuur van de VVE wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. De voorzitter van het bestuur treedt ook op als voorzitter van de Vergadering van Eigenaars. De uitvoerende beheerstaken worden uitgevoerd door een externe beheersorganisatie.

Het bestuur behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en stuurt de externe beheerder aan opgrond van de bepalingen in de splitsingsakte, besluiten van de algemene ledenvergadering en het meerjaren onderhoudsplan.

Het bestuur vertegenwoordigt zonodig de bewoners/eigenaars in het overleg met de wijkraad en de gemeente.

 

b.   Bewonerscommissie.

De bewonerscommissie bestaat uit enkele bewoners die op het sociale vlak “feeling” houden met de bewoners van Alexanderstaete.

Behalve de attenties in het kader van lief en leed en de organisatie van een gemeenschappelijk samenzijn zoals de nieuwjaarsbijeenkomst of een barbecue, legt de bewonerscommissie ook het eerste contact met nieuwe eigenaars. En dat is niet onbelangrijk. Het aanbieden van een welkomstbloemetje zodra de verhuizing achter de rug is, gevolgd door een bezoekje aan de nieuwe bewoners enige tijd later draagt er zeker toe bij dat men zich snel thuis voelt in de nieuwe woonomgeving en bekend raakt met de  “do’s and don’ts”. Tevens wordt er dan ingegaan op de vragen die iedere nieuwe bewoner toch wel heeft.

 

c.    Nieuwe eigenaars.

Nieuwe eigenaars worden, zodra hun gegevens bij het bestuur bekend zijn, geďnformeerd over de VVE.  Dit gebeurt door het toezenden het huishoudelijk reglement en overige voor dat moment relevante informatie. De welkomstbrochure wordt op een later moment overhandigd.

Soms blijkt dat niet iedere nieuwe eigenaar zich het bijzondere van het wonen in een appartementengebouw heeft gerealiseerd.

Hierbij wordt m.n. gedoeld op:

·       De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebouw en de gemeenschappelijke delen.

·       Het feit dat men geen eigenaar van zijn appartement is, doch slechts het exclusieve gebruiksrecht heeft.

·       De absolute gebondenheid aan rechtsgeldige besluiten van de Vergadering van Eigenaars.

·       De onwrikbaarheid van de bepalingen in de splitsingsakte en de eventuele sancties.

·       De gebondenheid aan het huishoudelijk reglement.

·       De betekenis van het begrip servicekosten. Het betalen van servicekosten is geen vrijbrief voor nonchalant gedrag. (b.v. met modderschoenen de hal en lift verontreinigen zonder dat zelf op te ruimen)

 

3.      Onderhoud en financiën.

a.    Dagelijks onderhoud.

Voor het z.g. dagelijks onderhoud zijn contracten afgesloten met een schoonmaakbedrijf, een glazenwasser en onderhoudsbedrijven t.b.v.

onderhoud aan het mechanisch ventilatiesysteem en de beide liften.

Daarnaast worden de kleinere klusjes door z.g. actieve bewoners verricht. Ook eventueel tussentijds reinigen van de gemeenschappelijke ruimten, blad- en sneeuwruimen wordt door de bewoners zelf gedaan.

De tuinen worden ook in eigen beheer door enkele bewoners keurig onderhouden.

b.   Groot onderhoud.

De VVE beschikt over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) .

c.    Financiën.

De financiële planning is gebaseerd op het MJOP. Er wordt planmatig gereserveerd voor groot onderhoud en de lasten worden gelijkmatig over de jaren heen verdeeld. Daardoor wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat eigenaars t.b.v. bepaalde onderhoudsactiviteiten in een extra eigen bijdrage moeten voorzien. De reservering geschiedt via het maandelijkse bedrag (servicekosten) dat de eigenaars betalen als voorschot op de onderhoudskosten. De omvang van dit voorschot wordt door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgesteld.

(1) Plan voor de korte termijn: is de begroting voor het komende boekjaar.

(2) Plan voor de lange termijn.

Voor de lange termijn moeten gelden worden gereserveerd op basis van het MJOP. De VVE doet dat al sinds de oprichting en heeft daarbij middelen toegekend aan de z.g. voorzieningen. Een voorziening is een reservering met een bepaalde bestemming. 

(3) De financiële verantwoording.

Het bestuur van de VVE legt eens per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid. De VVE is wettelijk verplicht een kascommissie te benoemen ter controle en beoordeling van de jaarrekening als deze niet gecontroleerd wordt door een accountant. De VVE Alexanderstaete conformeert zich aan wettelijke bepalingen, maakt geen gebruik van de diensten van een accountant en benoemt daarom tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een Kascommissie van 2 personen (eigenaars) alsmede 1 reservelid.

Indien door de kascommissie de jaarrekening in orde wordt bevonden, adviseert de Kascommissie de Algemene Ledenvergadering om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beheer en het beleid.

Het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van décharge zijn twee verschillende agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering.

 

4.      Verzekeringen.

De VVE Alexanderstaete heeft een verzekering afgesloten t.b.v. de opstallen, de wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, bestuursaansprakelijkheid en glasschade. De bewoners dienen zelf voor een inboedelverzekering te zorgen.

 

5.      Communicatie.

Enkele keren per jaar wordt informatie verstrekt d.m.v. een nieuwsbrief.

Mededelingen, uitnodigingen etc. worden op de publicatieborden in de hal opgehangen.

De VVE heeft een internetsite.